Regionální funkce Městské knihovny Most

Městská knihovna Most je od roku 2002 jednou z pověřených knihoven Ústeckého kraje zajišťujících výkon regionálních funkcí. Do roku 2005 byl výkon regionálních funkcí dotován Ministerstvem kultury ČR. Od roku 2005 je program zajištění regionálních funkcí knihoven financován z rozpočtu Ústeckého kraje. Hlavním cílem tohoto programu je vytvořit fungující systém vzájemně provázaných knihoven, obnovit a vykonávat regionální funkce ve všech knihovnách regionu Most.

Zásady zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji vychází z ustanovení §11 odst. 3 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů a stanovují pravidla zajištění financování regionálních funkcí na území Ústeckého kraje.

 

Městská knihovna Most zajišťuje pro obsluhované knihovny v rámci RF tyto činnosti:

 

  • poradenská a konzultační činnost
  • statistika knihovnických činností
  • vzdělávání knihovníků, pořádání seminářů a porad
  • tvorba, distribuce a oběh výměnných fondů
  • pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
  • nákup a zpracování knihovních fondů z prostředků obcí

 

Kontakt: tel. 733 691 597 nebo 476 768 815, e-mail: metodika@knihovnamost.cz. 

  

Logo Ústeckého kraje

 

 

Výkon regionálních funkcí je financován z rozpočtu Ústeckého kraje formou účelové neinvestiční dotace.