Zpráva k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven regionu Most

V rámci výkonu regionálních funkcí v roce 2013 Městská knihovna Most bezúplatně poskytovala knihovnické služby v tomto rozsahu:

Městská knihovna Most ve svém regionu obsluhuje 26 knihoven, z toho 3 městské knihovny a 23 místních lidových knihoven.

Ve všech městských knihovnách a 18 místních lidových knihovnách mají návštěvníci k dispozici počítače s napojením na Internet. V knihovnách, kde počítače nejsou, je Internet přístupný na obecním úřadě.

Vzhledem k tomu, že v minulých letech byla značně snížena částka určená k zajištění výkonu regionálních funkcí (z původních 970 000 Kč na 710 000 Kč), musela Městská knihovna Most mimo jiné snížit i pracovní úvazek na tuto činnost a částku určenou na nákup knih.

V současné době regionální funkce zajišťují 2 pracovnice s celkovým úvazkem 1,5. Snížením úvazku se nedaří dostatečně rychle vkládat fond těch knihoven, které mají knihovnický program, s tím souvisí i zavedení automatizovaného výpůjčního protokolu v těchto knihovnách.

V průběhu roku 2013 bylo knihovnám poskytnuto 61 konzultací, uskutečněno 33 metodických návštěv a bylo zpracováno 30 statistických výkazů včetně sumářů o činnosti městských knihoven, místních lidových knihoven a sumáře regionu Most za rok 2012.

K těmto výkazům byl vypracován komentář s rozborem o činnosti knihoven. Konzultace byly poskytovány ohledně vyplňování statistických výkazů KULT(MK) 12–01 a na klasické knihovnické činnosti. Metodické návštěvy se týkaly pomoci se zpracováním knih do automatizovaného knihovního systému Clavius, aktualizace fondu, kontroly vedení Deníku knihovny.

V roce 2013 se v Městské knihovně Most uskutečnila jedna pracovní porada knihovníků z knihoven regionu Most, kde byli informováni o činnosti knihoven regionu, o čerpání a využití prostředků na regionální funkce. Knihovníci sami informovali o akcích, které obecní úřady připravují pro své obyvatele a vyměňovali si zkušenosti ze svých knihoven.

V knihovnách, které si zakoupily knihovní program Clavius, pokračovalo zpracování jejich fondu do tohoto programu. Pracovnice zajišťující výkon regionálních funkcí knihovníkům s touto činností pomáhaly. Zároveň s vkládáním byl aktualizován fond knihoven, opotřebované a zastaralé knihy byly vyřazovány, bylo opravováno značení naučné literatury (mezinárodní desetinné třídění), v případě potřeby byly knihy nově označeny a obaleny.

Vkládání knih ve výše uvedených knihovnách bude pokračovat i v r. 2014, poté mohou knihovny přejít na automatizovaný výpůjční systém. Ten funguje v našem regionu ve všech městských knihovnách (Most, Litvínov, Lom, Meziboří).

V roce 2013 byly knihovnám regionu v rámci výměnných souborů půjčeno celkem 142 souborů s celkových počtem 6343 svazků knih. O knihy je mezi čtenáři velký zájem. Knihovníci mají možnost si publikacevybrat nejen přímo v Městské knihovně Most, mohou je objednávat také telefonicky nebo e-mailem. Následně jsou jim knihy načteny a připraveny do souborů, které potom pracovnice zajišťující regionální funkce rozváží do jednotlivých knihoven nebo si pro ně jezdí knihovníci či starostové obcí osobně.

V roce 2013 bylo v rámci regionálních funkcí do výměnného fondu zakoupeno 1 210 nových svazků knih. Knihy jsou vybírány a objednávány podle potřeb a požadavků knihoven. Spolupráce s jednotlivými dodavateli probíhá na vysoké úrovni, za léta spolupráce s nimi naše knihovna získala i značné rabaty na nákup. Po dodání jsou všechny knihy opatřeny přírůstkovým číslem, zpracovány a vloženy do knihovního programu Clavius, označeny a obaleny.

Pracovnice na úseku RF zpracovávají i knihy, které si nakoupí do svých knihoven samy obce ze svých rozpočtů.

V mnoha případech je knihovna jediným kulturním a společenským zařízením v obci, takže by bylo přínosem v projektu zajištění výkonu regionálních funkcí pokračovat i v následujících letech.

O knihy z výměnných fondů je mezi knihovnami regionu Most a jejich čtenáři velký zájem. Na nákup nových knih do svých knihoven mohou přispívat pouze některé obecní úřady, takže pro většinu knihoven jsou výměnné soubory jediným zdrojem nových knih.

Spolupráce základních knihoven s pověřenou knihovnou probíhala v roce 2013 bez problémů, na velmi dobré úrovni je i komunikace se starosty obcí. V mnoha knihovnách proběhla rekonstrukce a úpravy jak objektů, tak interiérů.

Sdílej s ostatními: 

« Zpět

  Městská knihovna Most

  Moskevská 12
   434 01 Most

  IČO: 000 807 13

  automat. ústředna: tel. 476 768 800

   prodlužování výpůjček:
   děti - tel. 476 768 810
   dospělí - tel. 476 768 811
  Měsíční návštěvnost knihovny
  
  prosinec 2015:   5431 návštěvníků
  listopad 2015:   6678 návštěvníků
  říjen 2015:   7846 návštěvníků
  září 2015:   6536 návštěvníků
  srpen 2015:   4613 návštěvníků
  červenec 2015:   3083 návštěvníků
  červen 2015:   6199 návštěvníků
  květen 2015:   6380 návštěvníků
  duben 2015:   7419 návštěvníků