Knihovna v datech

1919 22. července je vydaný Zákon o veřejných knihovnách obecních 430/19 Sb.
1921 17. června v Mostě začíná působit česká knihovní rada
1921 20. léta město se dočkalo české knihovny, ve Vodní ulici
1938   celý český knižní fond zničili Němci, knihovna je už jen německá
1945   německý fond je kompletně prodaný do zahraničí
1945 červenec začíná se znovu, probíhají první zápisy knih do nových přírůstkových seznamů, které se dochovaly dodnes
1945 1. října znovuotevření české knihovny na Šmeralově náměstí, má název Městská veřejná knihovna v Mostě, jejím ředitelem se stává Zdeněk Hlava
1946   je zvolená nová knihovní rada
1947 1. ledna knihovny v Mostě, Souši, Rudolicích a ve Střimicích se slučují v jednu ústřední knihovnu
1948 1. listopadu otevírá se hudební oddělení
1948 12. prosince spisovatel Jiří Marek přebírá patronát nad nově založeným klubem čtenářů v Mostě
1950 2. ledna lidé si můžou půjčit už i cizojazyčnou literaturu v originále, notoviny a gramofonové desky z hudebního oddělení, přechodem pod správu Okresního národního výboru se knihovna přejmenovává na okresní lidovou
1960   k mosteckému okresu je přičleněný litvínovský okres, počet místních lidových knihoven stoupá z 27 na 50
1961   zakládá se metodické oddělení, které má na starosti místní lidové knihovny
1967   ředitelem okresní knihovny je jmenován Milan Černý
1968   ústřední nákup knižního fondu a časopisů pro místní lidové knihovny nově zajišťuje okresní knihovna
1969   v okresní knihovně je zprovozněná nová studovna, má základní studijní materiály knižní, časopisecké, bibliografické ze všech vědních oborů
1971 1. listopadu otevírá se pobočka v Opletalově ulici na Zahražanech
1971 prosinec pro děti se otevírá pobočka v Luně
1972 1. prosince ředitelkou mostecké knihovny se stává Libuše Johnová
1973   vznikají pobočky v novém Mostě – na třídě Budovatelů v bloku 90, v ulici Obránců Míru v Rozvoji, v Souši a Rudolicích
1974   je zřízená pobočka v ulici Václava Řezáče
1975 1. května pro veřejnost je uzavřená okresní knihovna na Šmeralově náměstí
1976 1. ledna otevírá se okresní knihovna v Jarošově ulici v bývalé poliklinice
1976 srpen je vydané rozhodnutí o stavbě knihovny a kina v samostatně stojícím objektu
1978   otevírá se pobočka v Topolové ulici v Máji
1978 28. června je položený základní kámen okresní knihovny v novém Mostě
1978 31. prosince zavírá se okresní knihovna v Jarošově ulici, plně ji suplují pobočky
1979   ředitelství okresní knihovny se stěhuje do ZDŠ Kopisty, metodické oddělení a oddělení doplňování a zpracování fondu se stěhuje do objektu Sport v Mostě, půjčovna a studovna se přesouvají do učňovské školy v Kopistech, depozitní sklad se stěhuje do bývalého kina v Kopistech
1980 prosinec okresní knihovna v Kopistech končí, nové místo nachází v LŠU (vedle stavby knihovny), stavební práce na knihovně jsou zastavené kvůli špatné statice konstrukce
1983 říjen konstrukce budovy je opravená
1984 červen knihovna je dostavěná
1985 únor zavírají se pobočky v ulicích Budovatelů, Václava Řezáče a v Luně
1985 28. února je slavnostně otevřená okresní knihovna pro stranické a městské orgány
1985 4. března následuje otevření knihovny pro veřejnost
1987 1. prosince oddělení naučné literatury se stěhuje do druhého patra, je rozšířený volný výběr beletrie, otevírá se hudební oddělení
1991   pobočka z ulice Obránců Míru se přesouvá do ulice Pionýrů
1992 prosinec otevírá se pobočka na 15. ZŠ
1993 březen ruší se pobočka v Máji
1994 leden otevírá se pobočka dětského oddělení na 18. ZŠ
1994 červen otevírá se pobočka dětského oddělení na 15. ZŠ
1995 říjen knihovna si pořizuje první počítač
1996 1. února knihovníci začínají vkládat údaje o knihách do počítače
1997 červenec pro čtenáře je k dispozici on-line katalog knih
1997 srpen jsou zavedené roční čtenářské poplatky 50 Kč pro dospělé a 10 Kč pro děti (do té doby byly jen pokuty za pozdní vrácení nebo za ztrátu knih)
1998 září končí pobočka v Souši
1998 říjen je zpřístupněný internet pro veřejnost
1999 duben ruší se pobočka v Opletalově ulici na Zahražanech
2000 březen je spuštěný elektronický výpůjční protokol v dětském oddělení
2000 prosinec zavírá se pobočka v ulici Pionýrů
2001 březen končí pobočka ve Vtelně
2002 červenec je spuštěný elektronický výpůjční protokol v oddělení pro dospělé
2003 1. ledna ruší se okresy a z okresní knihovny je Městská knihovna Most (dále jen MKM) s regionálními funkcemi
2003 1. července ředitelem MKM je jmenovaný ing. Tomáš Ondrášek
2003 říjen vzniká oddělení periodik, je zřízená nová čítárna novin a časopisů, z bývalé čítárny a studovny cizojazyčné literatury jsou výstavní síně Zlatá trojka
2004 1. ledna městská knihovna se slučuje se Správou městských kin
2004 březen pobočky na 15. a 18. ZŠ končí
2004 červenec je vystavěné parkoviště pod knihovnou
2004 září dětské oddělení navazuje spolupráci se základními školami
2004 5. října je zřízená výstavní síň Sluníčko v dětském oddělení
2006 leden knihovna přechází z počítačového programu Lanius na Clavius
2007 20. února je předělaný kinosál pro 130 diváků v knihovně, začíná se promítat
2009   recepce prošla rekonstrukcí, je založený Seniorklub, je rozšířená otevírací doba knihovny i na sobotní dopoledne
2010   knihovna získává nový výtah
2011 5. října první Den pro seniory v MKM

« Zpět

  Městská knihovna Most

  Moskevská 12
   434 01 Most

  IČO: 000 807 13

  automat. ústředna: tel. 476 768 800

   prodlužování výpůjček:
   děti - tel. 476 768 810
   dospělí - tel. 476 768 811
  Měsíční návštěvnost knihovny
  
  prosinec 2015:   5431 návštěvníků
  listopad 2015:   6678 návštěvníků
  říjen 2015:   7846 návštěvníků
  září 2015:   6536 návštěvníků
  srpen 2015:   4613 návštěvníků
  červenec 2015:   3083 návštěvníků
  červen 2015:   6199 návštěvníků
  květen 2015:   6380 návštěvníků
  duben 2015:   7419 návštěvníků